Hướng dẫn sử dụng thư viện hình ảnh

Truy cập trình quản lý ảnh

Sử dụng icon trên trình duyệt để mở cửa sổ quản lý thư viện hình ảnh

alt

Trình quản lý ảnh tương tự như quản lý dữ liệu trên Window

Tạo thư mục

Để tạo một thư mục mới. Trên trình quản lý hình ảnh bạn chọn thư mục cha cần thêm thư mục.

alt

Sau đó nhấp chuột phải trong phần nội dung của thư mục chọn +Thư mục

alt

Nhập tên thư mục sau đó nhấn Enter

Tải hình ảnh lên server

Để tải tập tin lên máy chủ. Trên trình quản lý hình ảnh bạn chọn thư mục cần tải tập tin lên. Sau đó nhấp chuột phải trong phần nội dung của thư mục

alt

Nhấp chuột phải và chọn Tải tập tin lên

alt

Chọn tập tin cần tải lên

alt

Bạn có thể chọn nhiều tập tin để tải lên cùng 1 lúc

alt

Lưu ý

Mỗi tập tin tải lên không quá 3MB

Thư mục và tập tin trên máy chủ viết không dấu và không có khoảng trắng

Không nên đổi tên thư mục và tập tin khi đã sử dụng . Thay đổi sẽ dẫn tới đường dẫn tập tin trên máy chủ thay đổi anh hưởng đến những vị trí đã sử dụng

Xóa thư mục và tập tin trên máy chủ sẽ không thể phục hồi


Thông tin này có hữu ích với bạn?

  • Truy cập trình quản lý ảnh
  • Tạo thư mục
  • Tải hình ảnh lên server
  • Lưu ý
zalo chat